អង្គការជនពិការអន្តរជាតិកម្ពុជា (VIC) បំពេញការងារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ សិទ្ធិកុមារពិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមបណ្តាខេត្តដូចជា ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង ដោយផ្តល់នូវគ្រឿងជំនួយមួយចំនួន ដុចជា រទេះរុញ រទេះកង់បី និងគ្រឿងជំនួយការដើរផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយពួកគេដើរបាន លេងបាន និងទៅសាលារៀនបាន ហើយអង្គការមានមោទភាពអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១!
Veterans International Cambodia (VIC) is working to promote the rights of children with disabilities in Cambodia in the provinces of Kandal, Prey Veng and Svay Rieng by providing assistive devices such as wheelchairs, tricycles and other working devices to help them to be able to walk, play and go to school and is proudly acclaiming the International Day of Children on the 1st June 2021!